Прием на ученици за учебната 2024/2025 година

Документи за кандидатстване в НПГПФ след седми клас за учебната 2024/2025 година ще се приемат от 18.06.2024 г. до 25.06.2024 г.

Подаването на документите се извършва по електронен път.

Формата за прием ще бъде активна от 18.06.2024 г. до 25.06.2024 г.

Родителите (настойниците/попечителите/лицата, които полагат грижи) на кандидатите подават до директора на НПГПФ следните документи:

  1. Заявление (по образец)
  2. Служебна бележка, удостоверяваща, че кандидатът се обучава в VII клас през учебната 2023/2024 година
  3. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние.

         Забележка: Медицинското свидетелство трябва да е издадено от общопрактикуващия лекар на ученика и да включва допълнителна информация за цветоусещане.

Кандидатите за специалност „Компютърна анимация“, професия „Компютърен аниматор“; специалност „Компютърна графика“, професия „Компютърен график“; специалност „Графичен дизайн“, професия „Графичен дизайнер“; специалност „Фотография“, професия „Фотограф“ полагат изпит за проверка на способностите по рисуване, който се състои в рисуване на група обемни тела по натура. Изпълнението на задачата е с черен материал по избор на кандидата. Размерът на рисувателния лист е 35/50 см и се осигурява от училището. Времето за изпълнение е 6 (шест) учебни часа.

В деня на приемния изпит кандидатите трябва да се явят в НПГПФ 45 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност (лична карта или лична ученическа карта), входящ номер,  пълна гама черни моливи за рисуване, твърда гума, хлебна гума, подложка (фазерна или каширан картон – по желание) за рисуване с формат 35/50 см.

          Изпитът за проверка на способностите по рисуване ще се проведе на 03.07.2024 г. в НПГПФ.

 

          Забележка: Ако броят на кандидатите е голям, изпитът ще се проведе на две смени (сутрин и следобед), като информацията за точния час на неговото начало ще бъде обявена до 01.07.2024 г.

Кандидатите за специалност „Полиграфия“, професия „Полиграфист“ и специалност „Библиотекознание“, професия „Библиотекар“ полагат изпит за проверка на способностите по български език и литература, който се състои в редактиране на непознат текст.

Изпитът е писмен, анонимен, с продължителност 4 (четири) астрономически часа.

В деня на приемния изпит кандидатите трябва да се явят в НПГПФ 45 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност (лична карта или лична ученическа карта), входящ номер и две химикалки (писалки) с еднакъв син цвят.

          Изпитът за проверка на способностите по български език и литература ще се проведе на 05.07.2024 г. от 9.00 ч. в НПГПФ.

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

за учебната 2024/2025 г.

специалност „Полиграфия“ – 13 ученици

специалност „Библиотекознание“ – 13 ученици

специалност „Компютърна анимация“ – 13 ученици

специалност „Компютърна графика“ – 13 ученици

специалност „Графичен дизайн“ – 26 ученици

специалност „Фотография“ – 26 ученици

НПГПФ пожелава успех на всички кандидати! 

Scroll to Top