100 ГОДИНИ ВДЪХНОВЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
- изложба от ученически фотографии на тема „Моята Триадица“

На 08.04.2024 г. от 18.00 ч., се откри изложба от ученически фотографии на тема „Моята Триадица“. Изложбата е организирана с подкрепата на „Столична община“ и с любезното съдействие кмета на район „Триадица“, на „Мост на влюбените“, НДК.. В изложбата участват 60 ученически творби на ученици от VIII до XII клас. Изложбата ще може да бъде разгледана от 08.04.2024 г. до 19.04.2024 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,
Изпитите от националното външно оценяване в Х клас ще се проведат, както
следва:
• Български език и литература – 10.06.2024 г., начало 11, 00 ч. /Учениците следва да се явят в училището не по-късно от 10.15 ч. /

• Математика – 12.06.2024 г., начало 8,00 ч. /Учениците следва да се явят в училището не по-късно от 7.15 ч./

не си сам

'НЕ СИ САМ" - НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА. ТЕЛЕФОН - 116 111, www.116111.bg

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,
Във връзка с писмо на Министерството на образованието и науката и писмо на началника на Регоналното управление на образованието – София-град Ви информираме, че от 1 октомври 2023 г.  допуснати отсъствия по здравословни причини от учениците ще се извиняват само с електронни медицински бележки.

В тази връзка Ви предоставяме в обобщен вид най-често задаваните въпроси и предоставената информация, публикувана и на сайта на МОН: https://www.mon.bg/bg/news/5550  

Изложба посветена на 100 – годишнината на националната гимназия /13.02 – 24.02.2024 г.

 НПГПФ – гр. София, ж.к „Стрелбище“, ул. „Златишки проход“ №5, телефони: (02) 858-21-80,
(02) 859-21-07, (02) 858-90-86, еmail: info-2902601@edu.mon.bg

Прием на ученици за учебната 2024/2025 година

Документи за кандидатстване в НПГПФ след седми клас за учебната 2024/2025 година ще се приемат от 18.06.2024 г. до 25.06.2024 г.

Подаването на документите се извършва по електронен път.

Формата за прием ще бъде активна от 18.06.2024 г. до 25.06.2024 г.

Родителите (настойниците/попечителите/лицата, които полагат грижи) на кандидатите подават до директора на НПГПФ следните документи:

  1. Заявление (по образец)
  2. Служебна бележка, удостоверяваща, че кандидатът се обучава в VII клас през учебната 2023/2024 година
  3. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние.

         Забележка: Медицинското свидетелство трябва да е издадено от общопрактикуващия лекар на ученика и да включва допълнителна информация за цветоусещане.

Кандидатите за специалност „Компютърна анимация“, професия „Компютърен аниматор“; специалност „Компютърна графика“, професия „Компютърен график“; специалност „Графичен дизайн“, професия „Графичен дизайнер“; специалност „Фотография“, професия „Фотограф“ полагат изпит за проверка на способностите по рисуване, който се състои в рисуване на група обемни тела по натура. Изпълнението на задачата е с черен материал по избор на кандидата. Размерът на рисувателния лист е 35/50 см и се осигурява от училището. Времето за изпълнение е 6 (шест) учебни часа.

В деня на приемния изпит кандидатите трябва да се явят в НПГПФ 45 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност (лична карта или лична ученическа карта), входящ номер,  пълна гама черни моливи за рисуване, твърда гума, хлебна гума, подложка (фазерна или каширан картон – по желание) за рисуване с формат 35/50 см.

          Изпитът за проверка на способностите по рисуване ще се проведе на 03.07.2024 г. в НПГПФ.

          Забележка: Ако броят на кандидатите е голям, изпитът ще се проведе на две смени (сутрин и следобед), като информацията за точния час на неговото начало ще бъде обявена до 01.07.2024 г.

Кандидатите за специалност „Полиграфия“, професия „Полиграфист“ и специалност „Библиотекознание“, професия „Библиотекар“ полагат изпит за проверка на способностите по български език и литература, който се състои в редактиране на непознат текст.

Изпитът е писмен, анонимен, с продължителност 4 (четири) астрономически часа.

В деня на приемния изпит кандидатите трябва да се явят в НПГПФ 45 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност (лична карта или лична ученическа карта), входящ номер и две химикалки (писалки) с еднакъв син цвят.

          Изпитът за проверка на способностите по български език и литература ще се проведе на 05.07.2024 г. от 9.00 ч. в НПГПФ.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

за учебната 2024/2025 г.

Специалност „Полиграфия“ – 13 ученици

Специалност „Библиотекознание“ – 13 ученици

Специалност „Компютърна анимация“ – 13 ученици

Специалност „Компютърна графика“ – 13 ученици

Специалност „Графичен дизайн“ – 26 ученици

Специалност „Фотография“ – 26 ученици

НПГПФ пожелава успех на всички кандидати! 

Изучавани специалности в НПГПФ

ПОЛИГРАФИЯ
ПОЛИГРАФИЯ

Преди създаването на книгата съществуват различни форми за записване на информацията. Националната професионална…

ФОТОГРАФИЯ
ФОТОГРАФИЯ

Това е изкуство, което предлага един иновативен поглед към методите за реализиране на един проект. Учениците ще имат…

Библиотекознание
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ

Книгите са прозорец към света. Специалността Библиотекознание представя на учениците начините за изработване на книжни…

Компютърна графика
КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

Специалност „Компютърна графика“ от професионално направление Аудио-визуални изкуства техники; е открита през 2008г., тази специалност е

Компютърна анимация
КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ

Специалността „Компютърна анимация“ представя на младите творци един нов поглед върху анимационното кино. Запознава ги…

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

Графичните дизайнери са визуални комуникатори, които създават визуални концепции на ръка или с помощта на компютърен…

Adobe Photoshop, Blender 3D, Krita, After effects

При нас ще научите  най популярните и използвани програми за компютърна графика и анимаця.

Информация от Министерство на здравеопазването относно XVI-ото издание на Националния ученически конкурс "Посланици на здравето" и Кампания "Защита на младите хора от тютюневата индурствия"

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

СЗО: ТЮТЮНЪТ ПРИЧИНЯВА 25% ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ РАК И УБИВА НАД 8

МИЛИОНА ДУШИ ВСЯКА ГОДИНА

Всяка година в края на месец май СЗО отбелязва Световен ден без
тютюнопушене. Кампания е насочена към повишаване на осведомеността относно
вредните и последиците от употребата на тютюн, електронни цигари и други никотинови
продукти.
Световната здравна организация (СЗО) формулира мотото на тематичния ден за
2024 г. така: „Защитата на младите хора от намесата на тютюневата индустрия“.
Данните на СЗО сочат, че тютюнът причинява 25 % от всички видове рак и
убива над 8 милиона души всяка година, но на пазара се предлагат „нови“ и „по-
безопасни“ продукти насочени основно към младите хора.
Ментоловите, ароматизираните и електронните цигари с аромат на бонбони с
привличащ вниманието дизайн допълнително допринасят за популяризирането на тези
продукти сред младото поколение, като същевременно много потребители не знаят за
отрицателните ефекти върху здравето им.
Във всички държави, по последни данни на СЗО показват, че младите хора в по-
висок процент използват електронни цигари спрямо възрастните. В световен мащаб около
37 милиона младежи на възраст 13-15 години използват тютюн. От проучване на СЗО 20%
от анкетираните 15-годишни деца в Европейския регион на СЗО съобщават, че са
използвали електронни цигари през последните 30 дни.
Въпреки значителния напредък в намаляването на употребата на тютюн, появата
на електронни цигари и други нови тютюневи и никотинови продукти представляват
сериозна заплаха за младежта и контрола върху тютюна. Проучванията показват, че
употребата на електронни цигари увеличава употребата на конвенционални цигари,
особено сред младежите непушачи, с почти три пъти.
В България по данни на НЦОЗА от Национално представително проучване,
проведено през 2020 г. във възрастта от 10-19 г. над 40.0% от учениците са запалили
първата си цигара на 14-15 години. Всеки шести е настоящ пушач без значима разлика по
пол. Интензивно, над 6 цигари дневно, пушат над половината от учениците пушачи, с лек
превес на момчетата. Признаци на тежка зависимост (запалване на цигара веднага след
сън) проявяват 20 % от момчетата и 26.7% от момичетата от групата на пушачите,
предимно във възрастта 15-19 години.
Почти всяко пето дете е настоящ пушач (пушили един и повече дни през
последния месец), като относителният дял на момичетата е по-висок от този на момчетата
(17.3% срещу 16.4%). Разпределението по възрастови групи показва, че тютюнопушенето

е много по-разпространено сред 15-19-годишните (31.4%), отколкото сред тези на 10-14
години (4.0%). Сред пушачите и в двете възрастови групи преобладават момичетата,
макар и незначително.
На Световния ден без тютюнопушене Министерство на здравеопазването в
партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на
културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната
среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на
Световната здравна организация в България и Българския младежки Червен кръст
обявиха резултатите от първа фаза на XVI-то издание на Националния ученически
конкурс „Посланици на здравето”.
Съгласно регламента допуснатите проекти са 53, като в категорията от 1-ви до 4-
ти клас – 13 проекта; от 5-ти до 7-ми клас – 15 проекта и от 8-ми до 12-ти клас – 25 проекта.
Класираните проекти могат да бъдат видени тук –
https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/53-proekta-na-uchenici-ot-cyalata-31-05-
2024/
Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в
подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта на Конкурса е
превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с
нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и
тютюнопушенето.
Министерство на здравеопазването напомня, че всеки пушач може да се
консултира безплатно как да откаже тютюнопушенето през цялата година. Това
може да стане в някой от 28-те Кабинета за консултиранe и отказване от
тютюнопушенето (ККОТ) в Регионалните здравни инспекции в областните градове.
Повече информация може да получите на Националната телефонна линия за отказ
от тютюнопушенето 0700 10 323.

ЗА НАС

 Приемният изпит по рисуване на кандидатите за дневна форма на обучение за специалност „Компютърна анимация“, професия „Компютърен аниматор“; специалност „Компютърна графика“, професия „Компютърен график“; специалност „Графичен дизайн“,

Follow Us on Social Media
Scroll to Top