УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Училищният ученически съвет (УУС) на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография е орган, отговарящ за самоуправлението на учениците в училището. Основна цел на УУС е придобиване от страна на учениците на граждански и социални
компетентности, както и запознаване с основните им права и задължения. Чрез участие в организацията на училищния живот учениците имат възможност да изразят себе си като автономни и активни личности. УУС на НПГПФ се състои от 21 ученици, председатели на ученическите съвети на паралелките. Заседанията му се провеждат поне веднъж месечно и на тях всеки един от участниците може да инициира дискусия по въпроси, отнасящи се до училищния живот. Дейностите се реализират по предварително определен план, изработен от членовете на УУС.
Чрез участието си в заседанията учениците получават възможност да изявят себе си като граждани с добра демократична и социална култура.
УУС на НПГПФ също е част от организацията на софийските ученически съвети, в която участват представители от училищата в гр. София.
През учебната 2022 – 2023 г. УУС на НПГПФ поема председателството на организацията и е домакин на срещите, чиито основни цели е разрастването на организацията и подобряване на комуникацията между различните ученически организации, както и изготвяне
на общ план за работа през годината. Чрез сътрудническо между различните гимназии, съветите си поставят за цел достигането на информация до повече ученици и предоставяне на възможност за личностно развитие и творчески инициативи.

Scroll to Top