ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ДИГИТАЛНА РЕСТАВРАЦИЯ

Дигитализация, дигитална реставрация и презентация на старинни  фотографии 2022-1-BG01-KA220-VET-000088439

The project is supported by Erasmus+ Programme of the European Union. The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
KA220-VET – Професионално образование и обучение
(KA202) – програма Еразъм + ключова дейност 2 „Партньорства за сътрудничество“.

Фотографските колекции са част от културно-историческото наследство и изискват специално внимание и грижа. Фотографиите,независимо от тяхната област, не разпознават времеви, езикови или физически граници. Тематикатаим предоставя информация, която създава въздействие, свързано с естетика, история или чиста наука, което ги прави не само огледало на технологичния напредък, но и доказана част от световното културно-историческо наследство. Глобализацията и мултикултурното общество изискват бърз достъп до информация и комуникации. Рискът от унищожение под въздействие на времето изисква създаването на дигитализирани ресурси с редки фотографии. Дигитализираните изображениясе разпространяват бързо и леснов онлайн среда чрез съвременните технологии.

„Лаборатория за дигитална реставрация“ е проект с основна  цел да  систематизира, интегрира и разпространява съвременни практики за реставрация, дигитализация, дигитална реставрация и експонация на старинни фотографии.

Най-ценният приоритетна проекта е включването на фотографски колекции в дигиталния Европейския информационен фонд.

Scroll to Top