СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА“

Специалността „Компютърна графика“ е открита в НПГПФ през 2008г., което е нов етап в развитието на Гимназията, но и на средното професионално образование за компютърни графици в България.

Завършващите тази специалност ученици, придобиват трета степен на професионална квалификация, която е най-високата за системата на средното образование и която не е съществувала до този момент в историята на средното професионално образование по компютърна графика у нас.

Основна информация за специалността

Учебните програми по изучаваните дисциплини – компютърна графика, компютърна анимация, уеб дизайн, графичен дизайн – са синхронизирани и съобразени с програмите във висшите училища в България и са изготвени от водещи специалисти в областта на компютърната графика.

Учебните програми осигуряват:

  • задълбочени знания в областта на информационно-комуникационните науки, съвременните технологии за информационно обслужване, новите методи и форми за обучение и продължаващо образование;
  • умения за съчетаване на новите технологии и класическите изкуства с цел максимално усвояване на художествените средства и постигане на оригинален визуален, графичен, виртуален и медиен продукт;
  • познаване и приложение на законодателството в областта на авторското право и сродните му права.

Учениците получават и допълнителни професионални знания по полиграфия, фотография, история на изкуството и др.;провеждат производствената си практика във водещи фирми, печатници, рекламни агенции, графични студия: Dedrax,Bulged, Ged, Джей пойнт и др.

Учениците придобиват задълбочени познания, които са предпоставка за успешното им развитие; владеят актуалните компютърни технологии и притежават способността да се изявят в сферата на компютърна графика, уеб дизайна, 2D и 3D графиката. Придобитите знания предоставят възможност да се съчетават новите технологии и класическите изкуства за постигането на оригинален визуален, графичен, виртуален и медиен продукт.

Завършилите специалността „Компютърна графика“ притежават уменията да:

  • създават рисунка със сложна композиция в дву- и тримерни форми;
  • прилагат законите на теорията на цвета и комбинаториката;
  • познават и използват методите за визуализация и отпечатване с различни видове периферия;
  • използват растерни и векторни графични системи за създаване и обработка на висококачествени цифрови изображения;
  • пишат скриптове за филтриране и обработка на обектите;
  • познават компютърното моделиране и създават 2D и 3D модели, както и съпровождащата ги документация;
  • познават принципите и методите на анимацията и озвучаването.

В края на професионалното си образование учениците полагат два държавни изпита – по теория и по практика на професията.

След завършване на средно образование могат да се реализират като компютърни графици в специализирани фирми и организации в сферата на рекламата, медиите, дизайна, филмовата индустрия, компютърните игри и др.Учениците имат възможности да продължат образованието си в Нов български университет без приемен изпит. 

Scroll to Top