СПЕЦИАЛНОСТ „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН“

Специалността „Графичен дизайн“ е открита през 2000 г., което е нов етап в развитието на гимназията, и на средното професионално образование за графични дизайнери в България. След завършване на тази специалност учениците получават трета степен на професионална квалификация – най -високата за системата на средното образование. Обучението в специалност „Графичен дизайн“ има за цел да подготви специалисти с необходимите професионални качества, позволяващи им да се реализират пълноценно в рекламни агенции, телевизионни студия, издателства и др. Учебните програми по изучаваните предмети графичен дизайн, шрифт, комбинаторика и цветознание, илюстрация и оформление на полиграфическите издания, предпечатна подготовка, фотография и видеотехника, компютърна графика, уеб дизайн са синхронизирани с програмите на Националната художествена академия и са изготвени със съдействието на хабилитирани специалисти.

Основна информация за специалността

Учебните програми осигуряват:
 • знания за психологията на визуалното възприятие;
 • познания за принципите на композицията, теорията на цвета, комбинаториката и умения за прилагане на техните закони;
 • знания за основите на типографията, структурата на буквените знаци, видовете шрифтови семейства и т.н.;
 • познаване на форматите на хартията, на печатните изданияи правилата за оформление;
 • умения за комбиниране на текст и илюстративен материал от всякакъв характер в структурата на книжните разтвори;
 • умения за работа с растерни и векторни графични системи за създаване и обработка на висококачествени цифрови изображения;
 • базисни знания за фирмения стил и корпоративния дизайн;
 • умения за създаване на продукт, готов за печат.
Заедно със специфичните учебни предмети учениците получават и допълнителни професионални знания и умения по рисуване, история на изкуството и др. По време на обучението учениците провеждат производствена практика в различни рекламни фирми, печатници, издателства, Българската национална телевизия и други медии. Зрелостниците полагат държавни изпити по теория и по практика на професията. Учениците придобиват задълбочени теоретични познания за същността на графичното проектиране и визуалната комуникация, нововъведенията в дигиталните технологии за проектиране и за работа с необходимия софтуер. Завършилите специалността „Графичен дизайн“ притежават уменията да:
 • създават цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетават форми, цвят, шрифт и принципи на композиция за постигане на визуално въздействие;
 • участват съвместно с други специалисти в създаването на книги, каталози, брошури, опаковки;
 • използват специализирани програмни продукти за обработка на изображения, подготовка за печат и др;
 • прилагат различни техники при създаване и обработка на графични изображения;
 • изграждат фирмен стил и коорпоративна идентичност.
Завършилите средно образование графични дизайнери могат да се реализират като специалисти в печатната индустрия,в рекламния бизнес, в продуктовия дизайн, във визуалната комуникация, в уебдизайна и потребителския интерфейс, в киното и електронните медии. Учениците имат възможност да продължат образованието си в Националната художествена академия, Софийския университет, Нов български университет и в други висши училища у нас и в чужбина.
Scroll to Top