СПЕЦИАЛНОСТ „БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ“

Специалността „Библиотекознание“ е открита през 2011 г., което е не само нова крачка в развитието на НПГПФ, но и на средното професионално образование за библиотекари в България.

След завършване на тази специалност учениците получават трета степен на професионална квалификация по професията „Библиотекар“, която е най-високата за средното образование и която не е съществувала до този момент в историята на библиотечното образование у нас.

Обучението има за цел да подготви специалисти с необходимите професионални качества, позволяващи им да се реализират пълноценно в библиотечни институции, архиви, музеи, информационни центрове, издателства и др. 

Учебните програми по изучаваните дисциплини библиотекознание, основи на библиотечното дело, автоматизация на библиотечната дейност, книга и книгоиздаване и архивистика са синхронизирани с програмите на Университета по библиотекознание и информационни технологии и са изготвени със съдействието на хабилитирани специалисти. Разработени са нови програми за професионалното образование по библиотекознание, въведена е и новият учебен предмет информационен мениджмънт.

Основна информация за специалността

Учебните програми осигуряват:

 • познания в областта на информационно-комуникационните науки, съвременните иновативни технологии за информационно обслужване, новите методи и форми за обучение и продължаващо образование;
 • теоретични познания за същността, структурата и видовото разнообразие на библиотеките, информационните центрове, културните институции и различните обществени организации.
 • знания за различните видове документи – традиционни и електронни – и всички процеси, свързани с тяхното комплектуване, обработка, съхраняване и използване;
 • познаване и приложение на законодателството в областта на авторското право и сродните му права.

Заедно със специфичните учебни дисциплини учениците получават и допълнителни професионални знания и умения по полиграфия, фотография, компютърна графика, история на изкуството и др.

По време на обучението учениците провеждат производствена практика в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Столичната библиотека, Лабораторията за библиотечни и информационни технологии (LibLab) в УниБИТ, както и в някои университетски библиотеки.

Зрелостниците полагат държавни изпити  по теория и по практика на професията.

Завършилите специалност „Библиотекознание“ притежават уменията да:

 • организират и поддържат систематични колекции от традиционни и електронни ресурси;
 • организират и каталогизират библиотечни и документални материали;
 • работят със специализиран библиотечен софтуер и хардуер;
 • издирват и предоставят за ползване качествена информация от печатни или електронни източници на информация;
 • провеждат проучвания и анализират промените в библиотеката и информационното обслужване в съответствие с потребителските интереси.

След завършване на средно образование учениците могат да се реализират:

 • като специалисти във всички видове библиотеки, информационни центрове, читалища и други културни и обществени институции;
 • в издателства, печатни и електронни медии, във фирми;
 • като организатори на информационно обслужване.

Учениците имат възможност да продължат образованието си в УниБИТ без приемен изпит.

Scroll to Top