УЧИЛИЩНИ ПРАЗНИЦИ

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ УЧИЛИЩЕН –  ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР
Училищният празничен календар е приет с решение на Педагогическия съвет – Протокол № 9 от 14.09.2022 г., и е утвърден със Заповед № УД 2125-150 от 14.09.2022 г. на Директора на НПГПФ.
Училищният празничен календар може да се изменя и допълва по реда на неговото приемане.

Откриване на учебната година
15 септември Тържествено откриване на учебната година

Комисията за ритуализация на училищния живот
17 септември
Ден на София

17 септември Посещение на изложби, музеи и
галерии
Класните ръководители,
учителите по рисуване;
Ученическият съвет

22 септември
Ден на Независимостта на България
до 21 септември Час на класа по темата, свързан
и с 6 септември – Деня на Съединението; изработване на тематични табла; посещение на тематични изложби
Класните ръководители, учителите по история и
цивилизации, Ученическият съвет


8 октомври – празник на училището
8 октомври Ден на отворените врати: провеждане на открити уроци по полиграфия, компютърна графика,
графичен дизайн, компютърна анимация, библиотекознание, фотография.
(До 1 октомври учителите по съответните предмети представят
планове на уроците на Д. Балджиева – заместник-директор по
УПД.) Учителите по професионална подготовка

1 ноември – Ден на народните будители
до 31 октомври Час на класа по темата; мултимедийна презентация; брой на училищния вестник

Класните ръководители, Комисията за издаване на училищния вестник, Ученическият съвет

25 декември
Рождество Христово до 20 декември Празничен брой на училищния
вестник; благотворителен базар и тържество по случай Рождество Христово, Комисията за училищния вестник, Ученическият
съвет; класните ръководители; учителите по фотография; учителите по физическо възпитание и спорт; Комисията
за организиране и провеждане на благотворителния базар

Почитане на делото и паметта на Васил Левски
до 19 февруари Час на класа по темата; документален филм; поднасяне на венец от ученици и учители
К. Славчев, класните ръководители, учителите по фотография, Ученическият съвет

3 март
Ден на Освобождението на България
от османско иго 
Час на класа по темата, мултимедийна презентация, изготвяне на тематично табло, поднасянена цветя – К. Славчев, учителите по фотография

9 май
Ден на Европа
9 май Ден на ученическото самоуправление
Ученическият съвет 24 май – Ден на светите
братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

24 май – 25 май Час на класа по темата; документален филм или презентация; участие в тържествено шествие; тематичен бр

Scroll to Top