ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ДИГИТАЛНА РЕСТАВРАЦИЯ

Фотографските колекции са част от културно-историческото наследство и изискват специално внимание и грижа. Фотографиите, независимо от тяхната област, не разпознават времеви, езикови или физически граници. Тематиката им предоставя информация, която създава въздействие, свързано с естетика, история или чиста наука, което ги прави не само огледало на технологичния напредък, но и доказана част от световното културно-историческо наследство. Глобализацията и мултикултурното общество изискват бърз достъп до информация и комуникации. Рискът от унищожение под въздействие на времето изисква създаването на дигитализирани ресурси с редки фотографии. Дигитализираните изображения се разпространяват бързо и лесно в онлайн среда чрез съвременните технологии.

„Лаборатория за дигитална реставрация“ е проект с основна  цел да  систематизира, интегрира и разпространява съвременни практики за реставрация, дигитализация, дигитална реставрация и експонация на старинни фотографии.

Най-ценният приоритет на проекта е включването на фотографски колекции в дигиталния Европейския информационен фонд.

Почти всички институции (фотостудиа, библиотеки, архиви, фотоархиви, музеи, галерии, научни институти) имат нужда да улеснят достъпа до колекциите си, като същевременно предпазят оригиналите, съхранявани с контролиран пропускателен режим, което би намалило риска от повреда, чупливост, замърсяване, избледняване на изображения и т.н. Много институции не разполагат с експерти, които да са специализирани в областта на опазването на стари снимки.

Голяма част от културните институции в Европа, притежават фотографски колекции  и са се фокусирали върху дигитализиране на колекциите си.  Общ проблем е, че масовата цифровизация не може да реши важните проблеми, свързани с физическото оцеляване на старите снимки. Необходимо е и да се вземат предвид трудностите, които съпътстват електронната обработка на архивни снимки. Използването на метаданни все още не е станало обичайна практика и повечето страни от ЕС, чиито културни и образователни институции притежават и разработват специализирани колекции от снимки.

За да се постигне успех в опазването на фотографските колекции, е необходимо специалистите да познават характеристиките на различните фотографски процеси, което ще позволи организирането на най-благоприятните условия за съхранение и използване на всеки вид фотография.

Добре координираните и съвместно отговорни дейности по проекта ще доведат до подобряване и стабилизиране на състоянието на фотографските колекции чрез създаване на ресурси, свързани с аналогова и дигитална реставрация.  Дейността изисква много специфични професионални умения. Тя има за цел да поддържа и съхранява за поколенията ценни образци на фотографското изкуство и визуална историческа памет, както и да стабилизира, реставрира и съхранява най-ценните материали от специализирани колекции.

Проектът ще катализира концепция, съобразена с изискванията на Европейския съюз за достъп до информация, за опазването и удължаването живота на специализираните фото колекции. Това ще създаде комбинирана универсална и визуална образно-информационна система, която ще запази оригиналите.

В световен мащаб интересът към фотографията процъфтява през последните десетилетия. Фотографските произведения в изкуство се радват на сериозен интерес, както и старите фотографски техники, които се превръщат в  колекционерска страст и вече се възприемат от учените като пълноценни исторически извори.

Основна задача на проекта е да се създадат достъпни материали и условия за дигитализация, поддръжка на данни в услуга на любители и професионалисти фотографи; ръководители на малки фотоателиета и фотоархиви; студенти и преподаватели в областта на фотографията; библиотекари и архивисти от малки библиотеки, архиви, читалища, музеи, манастири; учители ангажирани в сферата на ПОО в специфичните области на обучение и други, желаещи да подкрепят по-малки институции в прилагането на нови техники за дигитализация и реставрация на редки фотографии, които да достигнат до широката общественост по атрактивен начин.

 Партньорският консорциум се ангажира да създаде обучителни ресурси, филм и ръководство, отворена онлайн платформа за обучение и комуникационен канал, които ще открият нови перспективи пред културния и образователен сектор в съответните страни, като начин за повишаване на нивото на знания и умения за дигитализация на старинни фотографии.

Проектът ще повиши компетенциите на целевата група, свързани с цифровизацията на снимки, придобиване на знания и умения за дигитална реставрация на ниски цени; ще подобри способностите за използване на отворени образователни ресурси, свързани с дигитализацията; ще повиши капацитета на експерти в големи културни и образователни институции (ПОО, професионални гимназии, библиотеки, архиви, музеи) за обучение на колеги от малки организации.

Потребителите се запознават с цифровата трансформация и не просто желаят да се консултират с нея по пасивен начин, те искат да бъдат част от цифровото съдържание. Следователно библиотекарите трябва да са подготвени да улесняват и дори да насърчават творческото използване на цифрови технологии и архиви за производство на ново цифрово съдържание, което може да бъде достъпно чрез множество инструменти и технологии (напр. AR & VR, отворени платформи за данни, приложения и др.). Чрез постоянен диалог и комуникация човек може да спечели доверие в цифровизацията и да осигури интелигентно адаптиране към новото. Сред заложените дейности по проекта са провеждането на обучителни семинари, тренинги, международна конференция и интерактивна дигитална изложба.

От жизненоважно значение е успешното валидиране и надграждане на цифровите умения на работниците за предстоящата нова фаза на индустриализация, която може да се постигне чрез непрекъснато обучение и квалификация/преквалификация.

Проектът стартира от месец септември 2022 г. и ще продължи две години. 

Бенефициент на проекта е Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография, която си партнира в изпълнението му с Университет  Бартин, Турция, Център за професионално обучение към университет по библиотекознание и информационни технологии , България; Държавно техническо училище, Рига, Латвия; Обществена библиотека „Георг Баритиу“ , Брашов, Румъния и „Студентско общество за компютърно изкуство“, България.

Scroll to Top