НПГПФ

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ  

за учебната 2023 – 2024 г.

 

Приемът на ученици в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография (НПГПФ) се осъществява чрез изпит за проверка на способностите.

Кандидатите за специалност „Компютърна анимация“, професия „Компютърен аниматор“; специалност „Компютърна графика“, професия „Компютърен график“; специалност „Графичен дизайн“, професия „Графичен дизайнер“; специалност „Фотография“, професия „Фотограф“ полагат изпит за проверка на способностите по рисуване.

Кандидатите за специалност „Полиграфия“, професия „Полиграфист“ и специалност „Библиотекознание“, професия „Библиотекар“ полагат изпит за проверка на способностите по български език и литература.

Изпитите за проверка на способностите се провеждат в сградата на НПГПФ, по график, определен със заповед на директора на училището.

В деня на изпита кандидатите се явяват в сградата не по-късно от 45 минути преди часа, определен със заповед на директора на НПГПФ за начало на изпита за проверка на способностите, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта, лична ученическа карта или ученическа книжка) и входящ номер, получен при подаване на документите за кандидатстване.

Изпитът за проверка на способностите по рисуване се състои в рисуване на група обемни тела по натура.

Изпълнението на задачата е с черен материал по избор на кандидата, като за целта той следва да носи пълна гама черни моливи за рисуване, твърда гума, хлебна гума, подложка (фазерна или каширан картон – по желание) за рисуване с формат 35/50 см.

Рисувателният лист е с размер 35/50 см и се осигурява от училището.

Времето за изпълнение е 6 (шест) учебни часа.

Изпитът за проверка на способностите по  български език и литература се състои в редактиране на неизучаван текст.

Изпитът е писмен, анонимен, с продължителност 4 (четири) астрономически часа.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

В класирането участват само кандидатите, получили оценка от изпита за проверка на способностите не по-ниска от среден 3,00.

Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на оценките от изпита с точност до 0,01.

Когато кандидатите са посочили повече от една специалност, приемът се извършва по реда на посочените желания и в зависимост от успеха.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Родителите (настойниците/попечителите/лицата, които полагат грижи) на кандидатите подават до директора на НПГПФ следните документи:

  1. Заявление (по образец)
  2. Служебна бележка, удостоверяваща, че кандидатът се обучава в VII клас през учебната 2022/2023 г.
  3. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние.

Забележка: Медицинското свидетелство трябва да е издадено от общопрактикуващия лекар на ученика и да включва допълнителна информация за цветоусещане.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

за учебната 2023 – 2024 г.

  • специалност „Полиграфия“ – 13 ученици
  • специалност „Библиотекознание“ – 13 ученици
  • специалност „Компютърна анимация“ – 13 ученици
  • специалност „Компютърна графика“ – 13 ученици
  • специалност „Графичен дизайн“ – 26 ученици
  • специалност „Фотография“ – 26 ученици

НПГПФ пожелава успех на всички кандидати!